กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

-วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเปิดงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING” คลิก!!!!

-วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตฯ) คลิก!!!

-วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คลิก!!! ศูนย์สอบ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ / ศูนย์สอบโรงเรียนประถมนนทรีและโรงเรียนทุ่มมหาเมฆ

-วันที่ 20 มกราคม 2566 พิธีเปิดงาน “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย” คลิก!!!!

-วันที่ 16 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการจัดงาน Kick Off ย้อนรอยบันทึกสำนึกรักชาติประวัติศาสตร์ไทยและการประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมร่วมกับคลัสเตอร์ กรุงเทพมหานคร คลิก!!!

-วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ชมงานแถลงข่าว การนำหนังสือพระราชทาน ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาฯ คลิก!!!

-วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญฯ คลิก!!!!

-วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตรวจเยี่ยม นิเทศความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม…….

วิสัยทัศน์

นิเทศวิธีใหม่ สู่ผู้เรียนคุณภาพ บนวิถีแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืน

เมนู

บุคลากร

กลุ่มงานในกลุ่มนิเทศฯ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

จำนวนบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ

คน

จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.

โรงเรียน
นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– ระบบ e-service –

ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ

ข้อมูลโรงเรียน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานค

กลุ่มทราวดี จำนวน ๑๒ โรงเรียน

โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

กลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน ๑๓ โรงเรียน

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนวัดมหาบุศย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

กลุ่มธนบุรี จำนวน ๑๓ โรงเรียน

โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

ข้อมูลศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์ มีจำนวน 11 คน โรงเรียนที่รับผิดชอบ ได้แก่

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) -โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
-โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลาก

นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนดาราคาม
-โรงเรียนวัดชนะสงคราม
-โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

นางสาวกุสาวดี สนธิสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนวัดนาคปรก
-โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
-โรงเรียนโฆสิตสโมสร
-โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

นายมโนธรรม ทองมหา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
-โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
-โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

นายสมศักดิ์ คำภา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนสายน้ำทิพย์
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
-โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

-โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
-โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
-โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

นายชาตรี ลักษณะศิริ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนวัดโสมนัส
-โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
-โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
-โรงเรียนประถมนนทรี

นางสาวณภัทร ใจกล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
-โรงเรียนราชวินิต
-โรงเรียนวัดหนัง
-โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนวัดเจ้ามูล
-โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
-โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

-โรงเรียนพญาไท
-โรงเรียนวัดอมรินทราราม
-โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
-โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

นายวิทวัส นิดสูงเนิน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

-โรงเรียนวัดมหาบุศย์
-โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
-โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)


ติดต่อเรา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์/โทรสาร 02 354 5254
E-Mail : supervisor@bkkp.go.th /darat264@bkkp.go.th