ประวัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประวัติความเป็นมา
          สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีชื่อย่อว่า สป.กทม.
          สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ
          เป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาที่ตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง และระบบการบริหารการประถมศึกษาแห่งชาติ
เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓
          ตามพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๕๘ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๓
          ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ตามมาตรา ๓ วรรค ๕ กำหนดให้มีสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
          สป.กทม.เป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาตั้งอยู่ในส่วนกลาง เป็นหน่วยงานที่ไม่มีสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ / กิ่งอำเภอ ดังนั้น การบริหารจากโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนจึงขึ้นตรงต่อ สป.กทม.
          ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๓ ตามมาตรา ๑๔ กำหนดให้โอนบรรดาข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ข้าราชการครู ลูกจ้างของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประถมศึกษายกเว้นโรงเรียนศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู หรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณีของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
          ในมาตรา ๑๕ ได้ให้โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งโอนตาม พ.ร.บ.นี้ ในโรงเรียนใดอยู่ในเขตกิ่งอำเภอ อำเภอ จังหวัดใด ให้ถือว่าโรงเรียนนั้นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอ อำเภอ หรือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด และให้สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโรงเรียนนั้นด้วย
          ดังนั้น ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้โรงเรียนสังกัดกองการการประถมศึกษา จำนวน ๓๕ โรงเรียน จึงได้โอนมาสังกัด สป.กทม. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
          ข้อสังเกตุ โรงเรียนในสังกัด สป.กทม.มีเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาที่โอนมาจากกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งมีจำนวน ๓๗ โรงเรียน และต่อมาได้มีการจัดโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปี พ.ศ.๒๕๒๕ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ ปี พ.ศ.๒๕๒๙ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบัน สป.กทม. มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น ๓๘ โรงเรียน
          เนื่องจาก สป.กทม. เป็นหน่วยงานบริหารการศึกษาที่ตั้งขึ้นในส่วนกลาง งานส่วนหนึ่งจึงถูกกำหนดไว้ด้วยระเบียบต่างๆ ให้เป็นสำนักงานในราชการส่วนกลางอีกด้วย
          ตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ป.กทม.
คือนายสุจำรูญ (จำรูญ) เกียรติมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง สังกัดประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา (เดิม) ซึ่งแตกต่างไปจากผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ.โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๒๓ ที่กล่าวสรุปว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้ง ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดให้หัวหน้าส่วนการศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งโอนตาม พ.ร.บ.นี้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดต่อมา นายสุจำรูญ (จำรูญ) เกียรติมงคล ก็ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๙

          รายชื่อ ผอ.ป.กทม.เรียงลำดับ
          ๑.นายสุจำรูญ (จำรูญ) เกียรติมงคล พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๒๙
          ๒.นายพักตร์ ศรีนิเวศน์ พ.ศ.๒๕๒๙ – พ.ศ.๒๕๓๐
          ๓.นายกฤช (กวี) กาญจนาภา พ.ศ.๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๓๔
          ๔.นายแสนยา สามไชย พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๓๙
          ๕.นายอุบล เล่นวารี พ.ศ.๒๕๓๙ – พ.ศ.๒๕๔๑
          ๖.นายอำรวย เผือกพันธุ์ พ.ศ.๒๕๔๑ – พ.ศ.๒๕๔๖

          สป.กทม. มีโรงเรียนในสังกัด ๓๘ โรงเรียนแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม โรงเรียนดังนี้
          ๑.กลุ่มทราวดี ได้แก่ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนโฆสิตสโมสร โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนอมรินทราราม โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
          ๒.กลุ่มอโยธยา ได้แก่ โรงเรียนบางบัวฯ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕
          ๓.กลุ่มสุโขทัย ได้แก่ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
          ๔.กลุ่มกรุงธน ได้แก่ โรงเรียนประถมบางแค โรงเรียนวัดเจ้ามูล โรงเรียนวัดช่างเหล็ก โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนวัดนาคปรก โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
          ๕.กลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนวัดด่าน โรงเรียนวัดมหาบุศย์

          ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แบ่งส่วนราชการ โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรา๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๗๕ เขตพื้นที่การศึกษา
          ในกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓ เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
          ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
          ๑.นายพร รุจนเวช
          ๒.นางรพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์
          ๓.นายเติบ ใยเจริญ
          แบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ มีโรงเรียน จำนวน ๒๒ โรงเรียน กลุ่มที่ ๒ มีโรงเรียน จำนวน ๒๒ โรงเรียน และกลุ่มที่ ๓ มีโรงเรียน จำนวน ๒๑ โรงเรียน

          ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีกฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีการประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
          โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในปัจจุบัน โดยมีรายชื่อผู้บริหารดังรายนามต่อไปนี้
          ๑.นายพร รุจนเวช
          ๒.นางรพีรรณ เอกสุภาพรรณ
          ๓.นายเติบ ใยเจริญ
          ๔.นายสมยศ ศิริบรรณ
          ๕.นางอรฤดี พูลศรี
          ๖.นายสมยศ ศิริบรรณ
          ๗.นายวัลลพ สงวนนาม
          ๘.นายปริญญา ธรเสนา
          ๙.นายวิทยา ประวะโข
          ๑๐.นายพิเชฐร์ วันทอง  
๑๑.นางวรางคณา ไชยเรือน ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต คนปัจจุบัน
          แบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มทราวดี มีจำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

กลุ่มรัตนโกสินทร์ มีจำนวน ๑๓ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนวัดมหาบุศย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

กลุ่มกรุงธนบุรี มีจำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

ติดต่อเรา