กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายทั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551)

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.-2526

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.-2564

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ-ฉบับที่-6-พ.ศ.-2545

ระเบียบสำนักนาายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ