การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ กลุ่มนิเทศฯ

คู่มือปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565

คู่มือปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2566

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

-คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็ก 3 ถึง 6 ปี

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

-หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

-ระเบียบงานสารบรรณ

-ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 2

-ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 3

-ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 4

-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

-พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

-กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

-ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 25612580)

กลับไปหน้า >>> กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา