ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 / 2565
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมรับชมรายการ
“พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 40/2565
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 การฝึกอบรมการฝึกซ้อม
ดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้านการวางแผน การสร้างวินัยทางการเงินและการออม”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
การประชุมวางแผนบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
สพป.กรุงเทพมหานคร ร่วมรับชม

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 41/2565
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

อ่านเพิ่มเติม…

ติดต่อเรา