บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ คำภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกุสาวดี สนธิสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายชาตรี ลักษณะศิริ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายมโนธรรม ทองมหา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวดารัตน์ นพหิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาดำรงศักดิ์
พนักงานธุรการ

ติดต่อเรา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์/โทรสาร 02 354 5254
E-Mail : supervisor@bkkp.go.th / darat264@bkkp.go.th

กลับไปหน้า >>> กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา