e-Service

My Office
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 
ระบบ OBEC Asset
ข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ.
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง
ตรวจสอบการชำระเงิน
ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
ระบบ MOE Safety Center
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ สพป.กทม.
คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม.
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
ระบบประกาศคะแนน O-NET
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประถมศึกษา
ระบบบันทึกข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสังกัด สพฐ.