e-Service

My Office
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง
ตรวจสอบการชำระเงิน
ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
ระบบ MOE Safety Center
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ สพป.กทม.
คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม.
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
ระบบประกาศคะแนน O-NET
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประถมศึกษา