Big Data

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวนผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กทม

จำนวนรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กทม
จำนวนครู สังกัด สพป.กทม
จำนวนบุคคลากรภายในเขต สพป.กทม.

ข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

(Data Management Center : DMC)

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนสังกัด สพป.กทม.

>>ลิ้งค์เข้าระบบ DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2566

>>>>คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565

>>>>คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2566

ข้อมูลโรงเรียน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มทราวดี จำนวน 12 โรงเรียน

โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

กลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน 13 โรงเรียน

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนวัดมหาบุศย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

กลุ่มธนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

การแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ข้อมูลศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


MOE Safety Center

สถานศึกษาปลอดภัย

คลิปอื่นๆ ของ MOE Safety Center


Home School

“บ้านเรียน” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ข้อมูล”บ้านเรียน”

* จำนวนศูนย์การเรียนโดยบุคคล จำนวน 9 ศูนย์

* ศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน 13 ศูนย์

*ศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 1 ศูนย์

ระบบค้นหาหนังสือขออนุญาต home school | สพป.กทม.


ข้อมูลระบบที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

แผนที่ และแผนผัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 | โทร.02-354-5252 | EMAIL SARABAN@BKKP.GO.TH
©2022 WWW.BKKP.GO.TH. ALL RIGHTS RESERVED.