Big Data

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูล ระบบ DMC

>>>>คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565


ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มทราวดี จำนวน 12 โรงเรียน

โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

กลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน ๑๓ โรงเรียน

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนวัดมหาบุศย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

กลุ่มธนบุรี จำนวน ๑๓ โรงเรียน

โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)


ข้อมูลศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์ มีจำนวน 11 คน โรงเรียนที่รับผิดชอบ ได้แก่

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) -โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
-โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลาก

นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนดาราคาม
-โรงเรียนวัดชนะสงคราม
-โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

นางสาวกุสาวดี สนธิสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนวัดนาคปรก
-โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
-โรงเรียนโฆสิตสโมสร
-โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

นายมโนธรรม ทองมหา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
-โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
-โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

นายสมศักดิ์ คำภา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนสายน้ำทิพย์
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
-โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

-โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
-โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
-โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

นายชาตรี ลักษณะศิริ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนวัดโสมนัส
-โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
-โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
-โรงเรียนประถมนนทรี

นางสาวณภัทร ใจกล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
-โรงเรียนราชวินิต
-โรงเรียนวัดหนัง
-โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

-โรงเรียนวัดเจ้ามูล
-โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
-โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

-โรงเรียนพญาไท
-โรงเรียนวัดอมรินทราราม
-โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
-โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

นายวิทวัส นิดสูงเนิน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

-โรงเรียนวัดมหาบุศย์
-โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
-โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)

MOE Safety Center

คลิปอื่นๆ ของ MOE Safety Center


ข้อมูล “บ้านเรียน”

จำนวนผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ข้อมูล”บ้านเรียน”

* จำนวนศูนย์การเรียนโดยบุคคล จำนวน 9 ศูนย์

* ศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน 13 ศูนย์

*ศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 1 ศูนย์

ระบบค้นหาหนังสือขออนุญาต home school | สพป.กทม.


ติดต่อเรา