Big Data

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ สพป.กทม.

ข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

>>ลิ้งค์เข้าระบบ DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2566

>>>>คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565

>>>>คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2566


ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.

กลุ่มทราวดี จำนวน 12 โรงเรียน

โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

กลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน ๑๓ โรงเรียน

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)
โรงเรียนดาราคาม
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนวัดมหาบุศย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

กลุ่มธนบุรี จำนวน ๑๓ โรงเรียน

โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
โรงเรียนวัดหนัง
โรงเรียนวัดนาคปรก
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)


ข้อมูลศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน


MOE Safety Center

คลิปอื่นๆ ของ MOE Safety Center


ข้อมูล “บ้านเรียน”

จำนวนผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ข้อมูล”บ้านเรียน”

* จำนวนศูนย์การเรียนโดยบุคคล จำนวน 9 ศูนย์

* ศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน 13 ศูนย์

*ศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 1 ศูนย์

ระบบค้นหาหนังสือขออนุญาต home school | สพป.กทม.