Home

Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Banner-BKKP-2023-For-2023-01-08
Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
Anti-Corruption-Assistant-Teacher-Exam-2023 - นฤสรณ์ ทองใบ
สพป.กทม. no gift
สพป.กทม. no gift
final
final
ราชินี2567
ราชินี2567
NO GIFT 2567
NO GIFT 2567

(24 พฤษภาคม 2567)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

(31 พฤษภาคม 2567)ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ

(5 มิถุนายน 2567) ประกาศแนวปฏิบัติในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม

(13 มิถุนายน 2567)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 NEW

(20 มิถุนายน 2567)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ NEW

(20 มิถุนายน 2567) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นพิเศษ New

(21 มิถุนายน 2567)ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร New

(12 มีนาคม 2567)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด

(27 พฤษภาคม 2567) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) NEW

(17 มิถุนายน 2567) (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW

(ร่าง) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW

**ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง / การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 อื่นๆ คลิก!!!

**ประกาศงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย อื่นๆ คลิก!!!

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ส่งสนง.เขต

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ส่งโรงเรียน

การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสาร ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

(1 กันยายน 2566)ผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

(29 กันยายน 2566)ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 NEW

สถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

(4 ตุลาคม 2566) ประกาศผลสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD 2565

ปฏิทินกิจกรรม ของ สพป.กทม.

ศิลปหัตถกรรม สพป.กทม.

ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70

ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 71


รายการ พฤหัสเช้าข่าว โรงเรียน / พฤหัสเช้าข่าว สพฐ

ลิ้งค์รับชมรายการย้อนหลัง….คลิก!!!!

คลิก…แบบสำรวจข้อมูลหนี้นอกระบบ ของราชการบำนาญ…


ITA Online 2024 (EIT2)

ข้อมูลสารสนเทศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวนผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กทม

จำนวนรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กทม
จำนวนครู สังกัด สพป.กทม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สพป.กทม


ข่าวประจำวัน สพป.กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

adminพ.ค. 28, 2024
adminมี.ค. 21, 2024

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด….


MOE Safety Center

ข้อมูลระบบที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567
ผลงานทางวิชาการ
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย

บริการออนไลน์ (e-Services)


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน สพป.กทม.

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน สพป.กทม.


ช่องทางร้องเรียน/Q&A


FACEBOOK สพป.กทม.

จำนวนผู้เข้าชม

  • 105886ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 212076ผู้เข้าอ่านทั้งหมด:
  • 32ผู้เข้าอ่านวันนี้:
  • 31ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 11330ผู้เข้าชมต่อเดือน:
  • 0Online ขณะนี้:

สำหรับผู้ดูแลระบบ

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา