ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

9-8-66 >> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก!!

>>เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก!!

24 สิงหาคม 66

-(ร่าง) ประกาศ สพป.กทม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW

-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW

30 สิงหาคม 66

-ประกาศ สพป.กทม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW

-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW

18-7-66>>(ร่าง) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก!!

>>(ร่าง) เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก!!!

18-7-66 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิก!!

27-7-66 >>(ร่า)ประกาศและประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 คลิก!!

>>เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกาศและประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 คลิก!!

15-6-66>>ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ ๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20-6-66 >>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23-6-66 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) NEW!!!

(22 พฤษภาคม 2566) >>ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(26 พฤษภาคม 2566)>>ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (*ยกเลิก)

>>เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(*ยกเลิก)

(30 พฤษภาคม 2566) >>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New!!!

>>เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) New!!!

(30 พฤษภาคม 2566)>>เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New!!!

(1 ก.ย. 65) ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(2 ก.ย. 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การโฆษณา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(11 ส.ค. 65) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

>>>เอกสารประกวดราคาซื่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(15 ส.ค. 65) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การโฆษณา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การซื้อครุภัณฑ์การโฆษณา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(19 ส.ค. 65) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(30 ส.ค. 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(4 ก.ค. 65) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(25 ก.ค.65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(4 ก.ค. 65) ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม…


การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566

การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566

การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566

การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566