ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(1 ก.ย. 65) ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(2 ก.ย. 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การโฆษณา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(11 ส.ค. 65) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

>>>เอกสารประกวดราคาซื่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(15 ส.ค. 65) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การโฆษณา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การซื้อครุภัณฑ์การโฆษณา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(19 ส.ค. 65) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

>>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม…

(30 ส.ค. 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(4 ก.ค. 65) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(25 ก.ค.65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

(4 ก.ค. 65) ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม…

งวดที่1 – งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…

งวดที่2 – งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…

งวดที่3 – งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…

งวดที่4 – งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…

งวดที่5 – งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…

งวดที่6 – งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…

งวดที่7 – งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…

งวดที่8 – งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…

งวดที่9 – งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

อ่านเพิ่มเติม…

ติดต่อเรา