งบค่าตรวจการจ้าง/คุมงาน

Home ฟอรั่ม ถามตอบกลุ่มนโยบายและแผน งบค่าตรวจการจ้าง/คุมงาน

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #5543 Reply
  ณัฐหทัย สุนทรมัจฉะ
  ผู้เยี่ยมชม

  การเสนอของบค่าตรวจการจ้าง/คุมงานก่อสร้างต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง

  #5566 Reply

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า และสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
  1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
  1) เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 5 คนต่อสัญญา
  2) เบิกค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 350 บาท/คน/งวดงาน
  3) ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  1) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 1 คน 350 บาท/วัน/สัญญา
  2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) จำนวน 1 คน 300 บาท/วัน/สัญญา)
  3) เบิกได้เฉพาะวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

  เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ จำนวน 1 ชุด
  1. แบบรายงานสรุปคำของบประมาณ
  2. ปฏิทิน/แผนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
  3. สำเนาสัญญาจ้าง
  4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน
  ก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด

  หมายเหตุ : เอกสารข้อ 2 – 4 ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

  กลุ่มนโยบายและแผน
  สพป.กรุงเทพมหานคร

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: งบค่าตรวจการจ้าง/คุมงาน
ข้อมูลของคุณ: