การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

.

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางวริศรา สัพโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และนางศศิธร ภูบุญเต็ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร