สพป.กรุงเทพมหานคร จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ

.

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2567 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะและสามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) เป็นไปตามระดับที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ โดยมี นางวริศรา สัพโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เป็นวิทยากร ครู อันดับ คศ.1 จำนวน 295 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร