สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมขับเคลื่อนงานศึกษานิเทศก์และงาน Pisa

.

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานศึกษานิเทศก์และงาน Pisa เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด ใช้รูปแบบและวิธีการนิเทศที่่มีคุณภาพ โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร