การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

.

วันที่ 17 มีนาคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร