สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุม อบรม และพัฒนาการใช้ระบบปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อดำเนินการในสถานศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม อบรม และพัฒนาการใช้ระบบปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อดำเนินการในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายมานะชัย หวังผล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.วิทวัส นิดสูงเนิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ และบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร