งานวันครู ประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร