โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | การทดสอบ Pre-Gifted EP

วันที่ 17 กันยายน 2566 นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ หัวกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวศศิธร คำนึง หัวงานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการทดสอบ Pre-Gifted EP มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 48 คน ขาดสอบ 2 คน การสอบเสร็จสิ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา