โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ให้โรงเรียนประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง และแบบทดสอบการอ่านออกเสียง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป ในการนี้ ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบ นางมนัสนันท์ ค้ำชูสิทธิผล นายอานนท์ ทองคง นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตรวจเยี่ยมการสอบ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

ติดต่อเรา