โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | สอบแข่งขันทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ห้อง ห้องสอบที่ 128 – 137 จำนวนห้องสอบละ 35 คน ในโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก) ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ติดต่อเรา