โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ขอความแสดงยินดี กับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิท-19)

030-ขอความแสดงยินดี กับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิท-19)
———————-
ผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิท-19) ครูของโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่
นางสาวสิริพันธ์ แซ่เอี้ย และนายวรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล
ติดต่อเรา