โรงเรียนวัดเจ้ามูล

4 มีนาคม 2024

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนวัดเจ้ามูล ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายณัฐกฤษ จันทร์คณา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ
นางกาญจนาพร สังขรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นรองประธานสนามสอบ และคณะครูเป็นคณะกรรมการคุมสอบ ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก นางสาวชลมาศ วิศรุต ศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจ นักเรียน ซึ่งการสอบในครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียนบร้อย โปร่งใส และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสอบทุกประการ

โรงเรียนวัดเจ้ามูล

28 กุมภาพันธ์ 2024

โรงเรียนวัดเจ้ามูล

12 สิงหาคม 2022

โรงเรียนวัดเจ้ามูล

29 กรกฎาคม 2022

โรงเรียนวัดเจ้ามูล

24 กรกฎาคม 2022

โรงเรียนวัดเจ้ามูล

24 กรกฎาคม 2022
1 2