การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT 2021)

O1 โครงสร้าง
  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  Web Site โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  ผู้บริหาร สพป.กทม.
  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
  Web Site ผู้บริหาร สพป.กทม. / ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
O3 อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่ ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  Web Site อำนาจหน้าที่ ภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
  ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  Web Site ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 1
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3
O8 Q&A ถาม - ตอบ
  Q&A ถาม - ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  Web Site Q&A ถาม - ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
O9 Social Network
  Social Network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
  E-Service สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  ระบบ My Office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  บันทึกชี้แจง สำหรับเดือนที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  คู่มือมาตรการ และแนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องทุกข์และการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
  คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน สพป.กทม.
  คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1
  Web Site ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  Web Site ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเพทมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน