การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT 2021)

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
  ผู้บริหาร สพป.กทม.
  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 1
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3
O8 Q&A ถาม - ตอบ
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
O17 E-Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  คู่มือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฉบับที่ 1
  คู่มือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฉบับที่ 2
O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  คู่มือมาตรการ และแนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องทุกข์และการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
  คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน สพป.กทม.
  คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน