คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการรับส่งหนังสือราชการกลุ่มอำนวยการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ E-Budget กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานติดตามประเมินผลและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือหรือมาตราการ การขอซื้อแบบพิมพ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือหรือมาตราการ งานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือหรือมาตราการการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

คู่มือหรือมาตราการการให้บริการงานตรวจสอบภายใน

คู่มือมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุัจริต/ร้องทุกข์

 

 

web counter