กรุณากรอกข้อมูลในการแจ้ง/ระบุเรื่องที่ร้องเรียนที่เป็นจริง และถูกต้องให้ครบถ้วน เพราะมีความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลและส่งกลับข้อมูลไปยังผู้ร้องเรียน

ชื่อ - นามสกุล :                   

เลขประจำตัวบัตรประชาชน :

e-mail :                              

มือถือ/โทรศัพท์ :                 

ที่อยู่ :                                 

หัวข้อร้องเรียน :                   

กรอกข้อมูลการร้องเรียน :     * เพื่อประโยชน์ต่อการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
– ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
– ข้อมูลชื่อ – สกุล อีเมล์ (e-mail) ที่อยู่ และเบอร์มือถือหรือโทรศัพท์ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
– กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อาจไม่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมาพิจารณาได้
- ข้อความอันเป็นเท็จจอาจจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกศึกษากรุงเทพมานคร