อำนาจ และหน้าที่

กลุ่มกฎหมายและคดีมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(2) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(3) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ad หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

::ดูย้อนหลัง::


ad ข่าวสารด้านกฎหมาย

::ดูย้อนหลัง::


ad รวมพระราชบัญญัติ

::ดูย้อนหลัง::


ad กฎหมายอื่นๆ

::ดูย้อนหลัง::


ad ระเบียบ

::ดูย้อนหลัง::

ad กฎ ก.ค.ศ.

::ดูย้อนหลัง::

ผู้บริหาร

ทำเนียบบุคคลากร


นายธวัชชัย มิตรโกสุม
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

น.ส.บุษบา คุณพาที
พนักงานราชการ
หน่วยงานภายใน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

      Flag Counter
เริ่ม 16 ตุลาคม 2563