Tel: 02 5345258 | Mail: infodlict@gmail.comกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Read More >> อํานาจหน้าที่.


แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล

สำหรับครูและผู้ปกครอง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ...

Read More >> แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล.


New DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การสอนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร

 • นายยุทธนา สำราญกิจ

  รองผู้อำนวยการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

บุคลากร

 • นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


 • นางสาวสุชญา อินธนู

  เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สพป.กทม.

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

 • พระราชบัญญัติ

  ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

  Continue Reading »

 • พระราชบัญญัติ

  ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

  Continue Reading »