กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นงานส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

3. ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

4. ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ประกาศกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

รอบการยืนยันในระบบ DMC

-รอบที่ 1 วันที่ 10 มิ.ย.2566
-รอบที่ 2 วันที่ 10 พ.ย.2566
-รอบที่ 3 วันที่ 30 เม.ย.2567 ลิ้งค์ระบบ DMC


รอบการยืนยันในระบบ B-OBEC
-ยืนยัน วันที่ 30 ต.ค.2666 ลิ้งค์ระบบ B-OBEC


ระบบ G-CODE
ระบบ MY OFFICE


ข้อมูลสารสนเทศ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

จำนวนโรงเรียน
ในสังกัดสพป.กทม.
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรกลุ่ม ICT

นางสาวสุชญา อินธนู
พนักงานราชการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

>>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ ฉบับที่ 2

>>พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

>>พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

>>พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

>>ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

>>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการของทางราชการ 2529

>>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการของทางราชการ 2533

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

>> คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

>> คู่มือการปฏิบัติงาน สุชญา อินธนู

คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการ

>> คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

>> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรม


e-Service

>>>>>> e-Service เพิ่มเติม…….


ข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ปีการศึกษา 2565

รอบ 10 มิ.ย.65
รอบ 10 พ.ย. 65
รอบ 30 เม.ย.66

>>>>คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565


รายการ พุธเช้าข่าว โรงเรียน / พุธเช้าข่าว สพฐ.

ช่องทางใช้บริการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร


ช่องทางการติดต่อ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

E-Mail : ictbkkp2020@gmail.com

เบอร์ติดต่อ 02-354-5252

ติดต่อเรา