ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำชี้แจง : ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

          1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน

          2. ช่องเรียน : ระบุคำว่า “ผู้อำนวยการ สพป.กทม.”

          3. ช่องเลขบัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน

          4. ช่องชื่อ – นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน

          5. ช่องรายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน

          6. ช่องอีเมล : ให้กรอกอีเมลของผู้ร้องเรียน เพื่อการติดต่อกลับ (ถ้ามี)

          7. ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้

          8. ช่องที่อยู่ : กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน

          9. ช่องไฟล์แนบ : หากมีเอกสารประกอบการร้องเรียน ให้คลิก เลือกไฟล์ แล้วแนบเอกสาร

          10. กดบันทึก

หมายเหตุ
1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี และรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป
3. รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องเรียนควรรู้ เพื่อใช้ในการร้องเรียนโดยระบุในเอกสารประกอบการร้องเรียน เช่น ชื่อ – สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ติดต่อเรา