Q&A

กรุณาระบุคำถาม อธิบายคำถาม ให้ละเอียด เพื่อความชัดเจนในการให้คำตอบจากเรา

Home ฟอรั่ม

คำแนะนำ

คำถาม – คำตอบ ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
–  สามารถสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางบริการหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่คำถามคำตอบ
1ขอสอบถามค่ะ หากมีประสงค์จะแจ้งแก้ไขข้อมูลใน กพ.7เนื่องจากไปเปลี่ยนชื่อมาต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้างคะสามารถยืนแบบคำขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ ก.พ.7 ตามลิ้งค์ข้างล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1TRVtMHpYR45Zzr5I6ClnHblip897foTr
2ในปีการศึกษา 2566 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะมีการจัดอบรมให้คุณครู ในหัวข้อใดบ้างคะ
รายละเอียด
ประชุมปฏิบัติการในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน
ทางกลุ่ม ICT ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพป.กทม. โดยใช้การอบรมระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Google meet
ถ้ามีกิจกรรมเพิ่มเติม สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ สพป.กทม
3ผู้ปกครองสอบถามว่าหากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเรื่องการจัด Homeschool ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด
ผู้ปกครองสอบถามว่าหากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเรื่องการจัด Homeschool ระดับประถมศึกษาต้องติดต่อขอข้อมูลที่ฝ่ายไหนค่ะ เพื่อสอบถามขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องชัดเจนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม ขอบคุณค่ะ
สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน 0 2644 5247 , 0 2354 5252 ต่อ 113 , 114
Email : songserm@bkkp.go.th , songsermbkk@gmail.com
4หากต้องการ ต้องการกู้เงินโครงการเงินกู้สวัสดิการสำหรับบุคลากรภาครัฐ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้างรายละเอียดการกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสําหรับบุคลากรของรัฐ
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เอกสารประกอบการพิจารณาการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ดังนี้
๑. หนังสือนําส่งของสถานศึกษาถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ระบุว่าผู้ขอใช้สิทธิ์เริ่มรับราชการเมื่อวัน เดือน ปีใด
๒. บันทึกข้อความของผู้ขอใช้สิทธิ์ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา ระบุวัตถุประสงค์
ของการกู้เงิน จํานวนเงินกู้ อัตราการผ่อนชําระ ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา
๓. หนังสือรับรองจากธนาคารกรุงไทย แจ้งผลการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ
ระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน จํานวนเงินกู้ อัตราการผ่อนชําระ ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา
๔. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
๕. สําเนาบัตรข้าราชการ ผู้ขอใช้สิทธิ์รับรองสําเนาถูกต้อง
๖. สําเนาสลิปเงินเดือน ผู้ขอใช้สิทธิ์รับรองสําเนาถูกต้อง เจ้าหน้าที่การเงินของ
สถานศึกษา รับรองข้อมูลถูกต้อง
5หากต้องการ ต้องการกู้เงินสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้างรายละเอียดการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
เอกสารประกอบการพิจารณาการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ดังนี้
๑. หนังสือนําส่งของสถานศึกษาถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ระบุว่าผู้ขอใช้สิทธิ์ เริ่มรับราชการเมื่อวัน เดือน ปีใด
๒. บันทึกข้อความของผู้ขอใช้สิทธิ์ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา ระบุวัตถุประสงค์
ของการกู้เงิน จํานวนเงินกู้ อัตราการผ่อนชําระ ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา
๓. สําเนาบัตรข้าราชการ ขอให้ใช้สิทธิ์รับรองสําเนาถูกต้อง
๔. สําเนาสลิปเงินเดือน ผู้ขอใช้สิทธิ์รับรองสําเนาถูกต้อง เจ้าหน้าที่การเงินของ
สถานศึกษา รับรองข้อมูลถูกต้อง
หมายเหตุ
เงินเดือนคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย + หักเงินกู้ใหม่แล้ว จะต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐