สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมหารือ อบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรม และการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม

.

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหารือ อบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรม และการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม โดยมี ดร.ธนากร นภาภรณ์ และดร.วิทวัส นิดสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา