โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์เป็นศูนย์สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์เป็นศูนย์สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ พร้อมก้าวสู่เป้าหมายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในการนี้ ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พร้อมด้วยนางมนัสนันท์ ค้ำชูสิทธิผล นายอานนท์ ทองคงและนางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจแก่นักเรียนในการทดสอบความสามารถในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย