การอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบในการใช้โปรแกรม Canva for Education ออกแบบการจัดการเรียนรู้

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบในการใช้โปรแกรม Canva for Education ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมี นางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กล่าวรายงาน นายมานะชัย หวังผล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร