ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นางวริศรา สัพโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวเขมณิจ อ่ำแห รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) นางศศิธร ภูบุญเต็ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวศศิธร เขียวกอ ครูโรงเรียนพญาไท และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ณ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา