เข้าร่วมประชุมชี้แจง ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assesment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.วิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assesment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา