โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และนิทรรศการอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และจัดนิทรรศการอาเซียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบสะเต็มศึกษา นอกจากนั้นยังได้บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม มีการจัดนิทรรศการอาเซียน การแสดงผลงานนักเรียน เพื่อฝึกการแสดงออกการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยมี นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธานในพิธี สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะดำเนินงาน นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ติดต่อเรา