สพฐ. ขอเชิญ เคลียร์คัท กับประเด็นการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฯ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจ

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Online Conference ผ่านทาง Obec Channel

“เคลียร์คัท กับประเด็นการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ“

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00-16.00 น.

พิธีเปิดการประชุม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ โดย
💥ดร.อัมพร พินะสา : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบรรยายพิเศษ โดย
💥ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช : รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมกับคณะวิทยากรจาก…
🎯สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
💥ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
💥ดร.ชยพร กระต่ายทอง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
💥ผอ.ผาณิต ทวีศักดิ์ : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
💥ผอ.จรูญศรี แจบไธสง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ที่มา : https://www.facebook.com/MOE360degree/

Message us