การติดตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการติดตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางศิริพร สาตยศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับฟังการรายงาน ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา