โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้งสองท่าน คือ นางสาวณภัทร ใจกล้า ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และนางสาวไกรวัลย์ ธะนู วิทยากรท้องถิ่น เป็นผู้ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียน ซึ่งผลการประเมินในครั้งนี้ก็ประสบผลสำเร็จ ลุล่วง ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ติดต่อเรา