โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | กิจกรรม Day Camp ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรม DAY CAMP ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เพื่อฝึกทักษะทางด้านลูกเสือและการนำไปใช้ของลูกเสือสำรอง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยมี นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม รวมทั้งคอยกำกับดูแลให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
ติดต่อเรา