โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | “สายน้ำทิพย์รวมใจ” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดงาน “สายน้ำทิพย์รวมใจ” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะสมทบทุนในการพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวิชาการและอาคารสถานที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านสำหรับความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้กิจกรรม “สายน้ำทิพย์รวมใจ” ในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์