โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ร่วมงานย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย (Retracing Thai History and The cultivation of patriotism)

วันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดงานย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย (Retracing Thai History and The cultivation of patriotism) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองอย่างทั่วถึงในการนี้ นายณัฐพัชร ป้อมหิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) พร้อมด้วย นางสาว สิริพันธ์ แซ่เอี้ย นางสาวยุพรัตน์ พงศ์ศิริเลิศ และ นายวรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) นำ เด็กหญิงกัญญาภัทร เพชรอดเรก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์ ณ โรงเรียนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ

ติดต่อเรา