โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ร่วมงานวันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ร่วมงานวันครู ประจำปี 2566 ในการนี้ นายณัฐพัชร ป้อมหิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)เข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายพิเชษฐ์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

ติดต่อเรา