โรงเรียนสายน้ำทิพย์ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมี นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธาน
ติดต่อเรา