โรงเรียนสายน้ำทิพย์ : กีฬาภายในโรงเรียน “สายน้ำทิพย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน “สายน้ำทิพย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดทักษะพร้อมทั้งเจตคติที่ดีต่อกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมี นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้