โรงเรียนพญาไท พิธีเปิดตัว (Kick off)โครงการสุขภาพดี ด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565

พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ) เป็นประธาน ในพิธีเปิดตัว (Kick off) โครงการสุขภาพดี ด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย น.อ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ กรรมการที่ปรึกษาแพทย์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. และ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีพา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานครั้งนี้ จำนวน 300 คน และเข้าร่วมรับชมผ่าน เพจ Faccbook Live กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวโครงการ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกิจกรรมเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วยการเสริมสร้างทักษะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Excrcisc for Health “E4H”)และการเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านสุขภาพ (Lifestyle for Health “14H”) ด้วยหลัก 10 อ มุ่งให้เด็กไทยสุขภาพดี มีความรู้นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นคนใส่ใจรักสุขภาพอย่างสม่ำสมอและตลอดชีวิต อย่างสนุกสนาน มีความสุข และปลอดภัย โรงเรียน เป้าหมาย 150 แห่ง ทั่วประเทศกิจกรรมงานในวันนี้ ประกอบด้วย พีธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเปิดตัวโกรงการ เสวนา และนิทรรศการ สุขภาพดีด้วยหลัก 10 อ ตลอดจนพิธีมอบกระเช้าของขวัญพระราชทานแก่ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และ ชุดเครื่องเขียนแก่ผู้แทนนักเรียน พร้อมอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งกรมอนามัยส่งเสริม ให้คนไทยสุขภาพดี โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท

 

ติดต่อเรา