โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้
นายอานนท์ ทองคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เป็นประธานใน พิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธี ณ ลาน โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

ติดต่อเรา