การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.กลุ่มอำนวยการ

2.กลุ่มนโยบายและแผน

3.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

4.กลุ่มบริหารงานบุคคล

5.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

7.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

8.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

9.กลุ่มกฏหมายและคดี

10.หน่วยตรวจสอบภายใน

ติดต่อเรา