การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตอบคำถามเรื่องจริยธรรมของสพป.กทม.

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’t

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา