ประชุมผู้บริหาร สพป.กรุงเทพมหานคร

.

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล นางวริศรา สัพโส ดร.วรชัย ภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา